۶۶۸۴۶۸۵۳ نواب …………………………… ۲۲۷۱۴۲۱۳ تجریش

۸۸۰۹۴۳۳۶ شهرک غرب ……..……. ۲۲۱۱۸۸۳۱ سعادت آباد

۸۸۲۷۴۰۹۲ گیشا ………………………….. ۴۴۲۶۹۸۴۱ صادقیه

۳۳۷۷۴۵۵۸ شهرری ………..……………. ۲۲۹۰۳۹۵۹ میرداماد

۳۳۶۰۶۸۱۷ پیروزی ……………………… ۲۲۳۴۷۶۸۱ پارک وی

۷۷۱۹۲۸۳۶ رسالت ……………….….………. ۸۸۲۷۳۹۳۰ ونک