۶۶۸۴۶۸۵۳ نواب…………………………… ۲۲۷۱۴۲۱۳ تجریش

۸۸۰۹۴۳۳۶ شهرک غرب…………………. ۲۲۱۱۸۸۳۱ سعادت آباد

۸۸۲۷۴۰۹۲ گیشا………………………….. ۴۴۲۶۹۸۴۱ صادقیه

۳۳۷۷۴۵۵۸ شهرری………………………. ۲۲۹۰۳۹۵۹ میرداماد

۳۳۶۰۶۸۱۷ پیروزی……………………….. ۲۲۳۴۷۶۸۱ پارک وی

۷۷۱۹۲۸۳۶ رسالت………………………. ۸۸۲۷۳۹۳۰ ونک